Greater Thans sekretesspolicy för kunder i appen FIA Smart Driving Challenge

Greater Than AB med organisationsnummer 556965-2885, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm och dess dotterbolag (nedan kallat "GT", "vi" eller "oss") tar personlig integritet på allvar och tillhandahåller därför denna integritetspolicy (nedan kallad "Integritetspolicy") för att informera dig om hur GT i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som kund och användare av GT:s produkter och tjänster (nedan kallade "Produkt", "Produkter"). Observera att denna Integritetspolicy gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet för att få tillgång till GT:s Produkter.

1. Vem samlar in dina personuppgifter?

1.1 GT är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas enligt denna sekretesspolicy.

2. Vad är personuppgifter?

De personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy är sådana personuppgifter som du lämnar till GT i samband med användningen av produkterna enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, bilregistreringsnummer etc. som kan kopplas till dig som fysisk person ("personuppgifter"). Information som inte direkt eller indirekt kan kopplas till dig är inte personuppgifter.

3. Vilken typ av personuppgifter samlar GT in, behandlar och lagrar GT och i vilket syfte?

GT samlar in, behandlar och lagrar följande personuppgifter i strukturerat material (t.ex. i databaser, kundhanteringssystem, IT-system etc.) och i ostrukturerat material (t.ex. på webbsidor, i dokument, i e-post, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för de situationer som beskrivs nedan:

3.1 Kund

3.1.1 GT kommer att samla in, behandla och lagra följande personuppgifter om dig som GT:s kund och användare av GT:s produkter:

För vissa av GT:s produkter samlar GT in endast en del av följande personuppgifter:

- Namn, adress, postnummer, stad, land
- E-postadress och telefonnummer
- Socialförsäkringsnummer
- Civilstånd
- Kön
- Priset på din bilförsäkring
- Namnet på det försäkringsbolag där din bil är försäkrad
- IP-adress
- Bilens registreringsnummer
- Ditt körmönster (acceleration, hastighet, bromsar, svängar och G-krafter)
- Dina koldioxidutsläpp
- Din körjournal
- Din kärnpoäng för varje resa
- Din GPS-position samt start- och slutpunkter för din resa
- Årligt körda kilometer
- Årlig premie för din bilförsäkring
- En kreditupplysning om dig
- Ditt bankkonto och finansiell information

3.1.2 För vilka ändamål samlar GT in, behandlar och lagrar GT dina personuppgifter som kund hos GT?

- För att uppfylla det avtal som GT har ingått med dig som kund
- För att uppfylla GT:s skyldigheter enligt lag eller annan författning
- För att tillhandahålla och administrera den produkt som GT erbjuder dig som kund (t.ex. För att beräkna priset på din bilförsäkring, för att analysera din körning under varje resa, för att belöna dig för säker och miljövänlig körning, för att garantera körsäkerheten, för att analysera kundernas körsäkerhetsmönster, för att skicka meddelanden om din smarta körning)
- För att tillhandahålla tjänster och produkter
- För att tillgodose dina önskemål som kund
- För dina betalnings- och bokföringsändamål
- För fakturering
- För kvalitetsarbete
- För att kontrollera om du har betalningsstörningar och göra en kreditprövning
- För att säkerställa kundens igenkänning
- För riskkalkylering, riskhantering, analyser, affärs-, verksamhets- och metodutveckling
- För revision, marknadsföring (t.ex.g. skapa visitkort för den anställde) och redovisningsändamål
- För krav- och försäkringsfrågor
- För att anpassa och förbättra din användarupplevelse av produkten
- För att skicka meddelanden och underrättelser via e-post, telefon och elektronisk kommunikation (t.ex. SMS eller e-post)
- För att marknadsföra våra produkter
- För att informera dig om uppdateringar av produkterna och vår policy
- Förbättra och utveckla produkterna
- För att utveckla nya tjänster och produkter
- Analysera din användning av produkten och säkerställa produktens tekniska funktionalitet
- Förhindra att produkten används i strid med villkoren i avtalet om produkten
- Förhindra och utreda missbruk av produkten och fullgöra skyldigheter i enlighet med lagen
- För sekretess, administrativa frågor och utbildningsfrågor,
- För kvalitetsarbete
- För statistiska ändamål och trender
- Av säkerhetsskäl
- För betalningsstörningar genom kreditkontroll
- För hantering av klagomål
- För marknadsanalyser
- För att fatta automatiska beslut för att avgöra om du har ett smart körmönster.
- GT behöver samla in ditt personnummer och din bils registreringsnummer för att kunna beräkna priset på din bilförsäkring på begäran via internet.
- Med hjälp av ditt personnummer och registreringsnummer för din bil samlar GT in information om var du bor (land och kommun), telefonnummer, om du är över 18 år och har körkort, om du har en bil och uppgifter om bilbesiktning.
- Det fullständiga namn som du använder när du registrerar dig för Smart Driver Challenge kommer att användas på olika topplistor i appen för att visa resultat, dessa topplistor kan användas som reklammaterial av Greater Than eller andra partners (t.ex. racingambassadörer eller motorklubbar). Om du inte vill att ditt namn ska visas i topplistan har du rätt att fylla i ett smeknamn, som kommer att användas i stället.

3.1.3 Hur får GT tillgång till dina personuppgifter som GT:s kund?

De flesta personuppgifter som GT behandlar om dig samlas in direkt från dig som kund, vilket inkluderar de typer av personuppgifter som genereras genom din användning av våra produkter. GT kan från tid till annan också samla in och behandla Personuppgifter från andra källor, t.ex. register från statliga myndigheter eller andra privata och offentliga register, t.ex. partners, annonsnätverk, nätverksleverantörer eller andra partners som hjälper oss att förstå användaraktiviteter, dina preferenser eller att förbättra och anpassa Produkten. GT ber dig endast om de personuppgifter som GT behöver för att fullgöra våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter gentemot dig och det företag du representerar.

Personuppgifter som du lämnar till GT och som GT inte behöver för något av de syften som vi behandlar personuppgifter för raderas omedelbart. I händelse av att GT behandlar sådana uppgifter om dig i annan omfattning än vad som beskrivs i denna integritetspolicy kommer GT att se till att vi har rätt att göra det enligt lag och att du informeras om behandlingen.

3.1.4 På vilken rättslig grund behandlar GT dina personuppgifter som kund?

GT behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. De rättsliga grunderna för GT:s behandling av dina personuppgifter är därför en del av det avtal som du ingått med GT och även för GT:s uppfyllande av rättsliga skyldigheter enligt lag (t.ex. kreditinformationslagen).

3.2 Information om din användning av produkterna etc.

Utöver den information som du lämnar till GT kan vi också samla in information om din användning av produkterna på din enhet på andra sätt. GT kan till exempel samla in:

- Logginformation :

Dessa personuppgifter registrerar vi för GT:s och våra kunders säkerhet. Dessa uppgifter används endast för att upptäcka och motverka oegentligheter och sabotage samt vid allvarlig misstanke om orättvist eller brottsligt beteende eller allvarlig misstanke om användning av IT-utrustning i strid med GT:s regler.

GT loggar av säkerhetsskäl i följande situationer:

- loggning när du använder en kundportal eller någon annan av våra tjänster
- loggning av din e-post
- loggning när du som kund ansluter dig till ett nätverk av GT

GT samlar också in uppgifter för statistiska ändamål genom Google Analytics-tjänsten eller liknande system som vi själva eller andra företag (AppFlyer, Microsoft etc.) har skapat, när och hur länge du använder produkterna och vilka söktermer du anger för produkterna.

- Geografisk information

Vid användning av Google Analytics-tjänsten eller liknande system hämtas IP-adressens region och land för statistiska ändamål.

- Övriga upplysningar

Annan information om din användning av produkterna, t.ex. vilka program och tjänster du använder och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en GT-produkt, i syfte att utveckla våra produkter och för att avgöra hur vi ska vidareutveckla och prioritera våra produkter internt.

3.3 Information från tredjepartskällor

GT kan få information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och förordningar) som vi kan kombinera med andra uppgifter som vi får från eller om dig. GT kan också få information om dig från tredje parts sociala nätverkstjänster när du väljer att ansluta till sådana tjänster.

4. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut i enlighet med GDPR innebär att besluten fattas utan manuell mänsklig påverkan. GT fattar beslut om dig baserat på automatiserat beslutsfattande när du använder GT:s produkter. GT fastställer till exempel när du använder appen avståndet för din körning och ditt körbeteende med automatiserade processer genom AI. Denna information kan ligga till grund för beslut om din försäkringspremie. Denna information kommer att användas för att skapa en poäng, som används i FIA Smart Driving Challenge. Du har rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiskt beslut.

5. Hur länge lagrar GT dina personuppgifter?

GT kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som vi behöver för att tillhandahålla våra produkter till dig och inte längre än vad som är tillåtet enligt GDPR när det gäller lagring och screening av personuppgifter eller som framgår av en lagstadgad skyldighet att lagra informationen under en längre tidsperiod. GT utvärderar kontinuerligt hur lång tid som krävs för olika typer av uppgifter. När Personuppgifter inte längre behövs kommer GT att radera eller anonymisera dina uppgifter. Du undanber dig rätten att kontakta oss om du inte vill att dina Personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på info@fiasmartdrivingchallenge.com.

6. Överförs dina personuppgifter till tredje part?

6.1 GT kommer inte att sälja, byta ut eller licensiera några personuppgifter om dig utöver vad som anges i denna sekretesspolicy.

Om vi inte är skyldiga enligt lag på grund av ett krav från en myndighet, ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till detta. Företag som tillhör GT-koncernen kan behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddslagstiftningen och för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Dina Personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom GT-koncernen i den utsträckning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna kommer aldrig att vara tillgängliga för alla anställda inom GT, utan endast för ett begränsat antal auktoriserade personer som behöver tillgång till Personuppgifterna för att utföra sina uppgifter. GT använder även externa parter för att hjälpa oss att behandla dina Personuppgifter för vår räkning (Personuppgiftsbiträde). När GT anlitar Personuppgiftsbiträden säkerställer vi alltid genom avtal att dina Personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

6.2 När du använder tjänsterna och produkterna kan dina personuppgifter samlas in, behandlas, lagras och överföras av GT till följande myndigheter, partners och leverantörer:

- Försäkringsbolag och andra partner: GT kan behöva dela din information med försäkringsbolag, motorklubbar, racingambassadörer, marknadsföringspartners och andra partners till GT för att tillhandahålla våra tjänster, produkter och uppdrag.

- Sociala medier: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter osv. Om du kontaktar GT via sociala medier kommer dina personuppgifter också att samlas in och behandlas av dessa företag i enlighet med deras dataskyddsinformation.

- Tjänsteleverantörer och underleverantörer: GT har ett antal tjänsteleverantörer för att vår verksamhet ska fungera. Leverantörer och underleverantörer till GT är företag som endast har rätt att behandla de personuppgifter som de får från GT på uppdrag av GT, så kallade personuppgiftsbiträden. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är molntjänstföretag inom Europa (Microsoft), leverantörer av finansiella system, redovisnings- och bokföringsföretag, leverantörer av programvara och datalagring, leverantörer av betaltjänster, företag som skyddar våra system och tjänster samt företagskonsulter.

- Analytiska tjänster: När du använder Analytics-tjänsterna delas din personliga information med Google.

- Andra partner som delar med sig: Vi kan dela personuppgifter med partners inom olika områden för att hjälpa oss att förstå och förbättra vår affärsverksamhet, våra produkter och partnerskap.

- Akademiska forskare: För aktiviteter som statistisk analys och akademiska studier, men endast i pseudonymiserat format. Pseudonymiserade uppgifter innebär att dina uppgifter identifieras med en kod i stället för med ditt namn eller annan information som direkt identifierar dig.

- Företag inom GT Group. GT har dotterbolag och kontor i andra länder som Storbritannien, Singapore, USA, Japan osv. GT kan lämna ut personuppgifter till dessa dotterbolag och vice versa.

- Myndigheter och finansinstitut: GT kan lämna nödvändig information till myndigheter som banker, IMY, skattemyndigheten eller andra myndigheter.

- Lagtillämpning och andra myndigheter: GT kan behöva dela personuppgifter med domstolar och andra myndigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att svara på en giltig rättslig process (t.ex. en husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning) för vårt eget eller en tredje parts berättigade intresse, i samband med: nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister (ett domstolsärende), brottsutredningar, skydd av någons säkerhet, förhindrande av dödsfall eller överhängande kroppslig skada.

- Köpare av GT:s verksamhet: När GT säljer eller förhandlar om att sälja sin verksamhet till en köpare eller en möjlig köpare. I denna situation kommer GT att meddela dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller innan en annan sekretesspolicy börjar gälla.

6.3 GT säkerställer att en adekvat skyddsnivå enligt tillämplig lagstiftning om personuppgifter uppfylls vid sådan överföring av personuppgifter till ett annat land och/eller en annan organisation. I den mån GT överför Personuppgifter till ett land utanför EU som enligt Europeiska kommissionen inte uppnår en adekvat skyddsnivå, kommer GT att se till att överföringen omfattas av tillämpliga modellklausuler eller standardskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen. Detta gäller även, i tillämpliga fall, för överföring till ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy på uppdrag av GT.

6.4 Med undantag för vad som anges i denna sekretesspolicy kommer GT inte att överföra dina personuppgifter till andra tredje parter.

6.5 GT upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande regler. Detta innebär att GT regelbundet ser över sina säkerhets- och screeningpolicyer för behandlingen av Personuppgifterna.

7. Hur skyddar GT dina personuppgifter?

GT vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och se till att den allmänna dataskyddsförordningen följs vid hanteringen av dina personuppgifter. De säkerhetsåtgärder som GT använder kan omfatta åtkomstkontroll, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personalen när det gäller skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dina uppgifter lagras i våra skyddade IT-system och nätverk. Tillgången är begränsad till endast auktoriserad personal.

8. Vem är ansvarig för den information som du lämnar till tredje part, användningen av sociala medier etc.?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av GT:s sekretesspolicy. Du är ansvarig för den information som du lämnar till tredje part, t.ex. på Linkedin, Facebook och Twitter.

8.2 Vissa av GT:s produkter kan nås via tredjepartstjänster och plattformar som Facebook, Twitter, Google och Linkedin. Du bör vara medveten om att GT inte har någon kontroll över, och inte heller ansvarar för, behandlingen av personuppgifter av sådana tredje parter. GT:s produkter kan också innehålla länkar till tjänster eller webbplatser från tredje part. Om du använder sådana länkar lämnar du GT:s produkter. GT har ingen kontroll över sådana tjänster eller webbplatser från tredje part (och inte heller över deras innehåll) och ansvarar inte heller på något sätt för dessa.

8.3 GT kan tillhandahålla funktioner som gör att du kan dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss.

9. Din rätt att återkalla ditt samtycke

9.1 Om du har gett ditt samtycke till GT:s behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (men inte retroaktivt) till behandlingen av dina personuppgifter. För detta räcker det att skicka ett e-postmeddelande till: info@fiasmartdrivingchallenge.com.

9.2 När du har återkallat ditt samtycke kommer GT endast att använda den information som måste behandlas för att tillhandahålla produkterna och vi kommer att avstå från all annan behandling.

9.3 Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter som kan kopplas till dig som fysisk person genom att förstöra eller avidentifiera dem.

10. Ändringar av denna integritetspolicy

GT förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller tillägg till denna sekretesspolicy från tid till annan. Till exempel om tillämplig lag ändras eller om vi ändrar våra produkter på ett sätt som påverkar vår behandling av dina personuppgifter. Information om eventuella ändringar och/eller tillägg kommer att meddelas dig via vår webbplats; www.fiasmartdrivingchallenge.com.

11. Dina rättigheter

- Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få en bekräftelse från GT om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dina personuppgifter hos GT genom så kallade registerutdrag.

- Rätt till rättelse - Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade av GT.

- Rätt till radering - Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, om du återkallar ditt samtycke till viss behandling och det därefter inte finns någon rättslig grund för GT att behandla dina personuppgifter, om dina personuppgifter har behandlats olagligt, eller om behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga rättsliga krav, för att kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistiska ändamål.

- Rätt att återkalla ditt samtycke - Om du har gett GT ett särskilt samtycke till att behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

- Rätt att invända mot intresseavvägning - När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. GT kommer då att göra en ny intresseavvägning och kommer endast att fortsätta behandlingen, trots din invändning, om vi kan påvisa tvingande legitima intressen som väger tyngre än dina intressen.

- Rätt att invända mot direktmarknadsföring - Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Då kommer GT inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

- Rätt till begränsning - Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad om du bland annat bestrider informationens riktighet eller om du har invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid GT utreder och kontrollerar din begäran.

- Rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut - Om GT har fattat ett beslut om dig som helt och hållet grundar sig på en automatiserad process utan fysiska personer inblandade och beslutet har rättsliga konsekvenser eller på annat sätt väsentligt påverkar dig, kan du begära att GT omprövar beslutet genom en förnyad och individuell bedömning. Detta gäller om vi inte kan visa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och GT.

- Rätt till överföring av personuppgifter - Du har rätt till överföring av personuppgifter, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till GT, så att du kan överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

- Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten - Du har rätt att klaga till Myndigheten för integritetsskydd, https://www.imy.se/kontakta-oss eller annan behörig tillsynsmyndighet i landet i fråga om du anser att GT behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, vänligen kontakta oss via info@fiasmartdrivingchallenge.com.

12. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om GT:s behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter som beskrivs ovan i denna sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta oss på följande adress och e-postadress:

Greater Than AB
Karlavägen 60
11449 Stockholm
E-post: info@fiasmartdrivingchallenge.com

Senast uppdaterad: 3 november 2022

korsmeny